โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส รุ่น 5

โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส รุ่น 5

นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมให้โอวาท การปัจฉิมนิเทศ มอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ และใบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี ศ.เกียรติคุณ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวให้โอวาท ตอนหนึ่งว่า นับเป็นนิมิตหมายและตัวอย่างที่ดีของอาชีวศึกษา ที่เป็นภารกิจสำคัญตามชื่อ คืออาชีวศึกษาเพื่อสร้างอาชีพ สัมมาชีพ อาชีพที่สุจริต อาชีพที่มั่นคง อาชีพที่ถูกต้อง ซึ่งกระทรวงศึกษา (ศธ.) ก็ได้พัฒนาและจัดการอาชีวศึกษามาโดยตลอด ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาขึ้นมาก ขอชมเชยผู้อำนวยการ ผู้บริหารทุกท่านที่มีว่วนในการรับผิดชอบ และจากการที่เยี่ยมชมนิทรรศการของวิทยาลัยเกษตรที่จัดแสดง ได้นำเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มมิ่งและออนไลน์ เทรด มาใช้งาน และการสร้างเรือนปลูกผัก จึงมีความน่าสนใจต่อการสร้างการเรียนรู้ รู้สึกดีใจที่พวกเราตามเทคโนโลยีทัน การจัดการศึกษาสมัยใหม่ ออนไลน์เทรด ไฟแนนซ์เชียล คือสิ่งสำคัญ นี่คือการเปลี่ยนแปลงของอาชีวะ ผู้นำทันโลก ทันเทคโนโลยี ทันสมัย ถ้าไม่ทันก็สู้เขาไม่ได้ ทุกศาสตร์ในโลกต้องทันเทคโนโลยี อาชีวะเราไปได้ดีมากและขอฝากถึงผู้รับสัมฤทธิ์บัตร จบการศึกษาแล้ว มีงานทำ “ต้องขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู” ขยัน คือจบแล้ว มีอาชีพหาเงินได้ต้องประหยัดเพื่ออนาคต ไม่สุรุ่ยสุร่าย ทำบัญชีครัวเรือน เรามีเงินออมหรือไม่ ให้คิดและสร้างเป้าหมาย และต้องมีความซื่อสัตย์และกตัญญู ทั้งต่อตนเอง นายจ้าง พ่อ แม่ พี่น้อง ทำดีอนาคตจะมั่นคง

โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส รุ่น 5

ด้านว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยในครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 207 คน มีผู้เข้ารับสัมฤทธิบัตร จำนวน 131 คน จากสถานศึกษา 12 แห่ง (สถานศึกษานำร่อง) ได้แก่

1.วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

2. วิทยาลัยการอาชีพเสนา

3. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

6. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

7. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

9. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

10. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

11. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

12. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ชายแดน ชายขอบ เขตชนบท ที่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา หรือว่างงาน ให้ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพติดตัว สามารถนำไปทำงานประกอบอาชีพโดยเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้เยาวชนเป็นคนดีที่สามารถกลับไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเองได้ โดยโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ เป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้านอาชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร 1 ปี มีการจัดการเรียนการสอนระยะ 5 เดือนแรก จัดฝึกทักษะช่างพื้นฐาน (10+1) 11 ได้แก่ ทักษะช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ ช่างตีเหล็ก ช่างไม้ ช่างปูน ช่างตะไบ และสาขาเกษตรกรรม ระยะ 3 เดือนต่อมา ผู้เรียนเลือกทักษะที่สนใจ เพื่อฝึกเป็นทักษะเฉพาะทาง และอีก 4 เดือน ผู้เรียนออกฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อฝึกทักษะทางอาชีพที่แท้จริง

“นอกเหนือจากการฝึกทักษะอาชีพแล้ว ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน และส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคน นำไปสู่ความสำเร็จ สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน ให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี ประพฤติดี มีความมั่นคงในการปฏิบัติตนเป็นคนดี และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป” ว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ sake-hakuchou.com

แทงบอล

Releated