ufabet

10 ทักษะทางธุรกิจ ที่นักธุรกิจต้องรู้

การเข้าใจแนวคิดและเครื่องมือทางธุรกิจ หรือ Business Skills จะเป็นประโยชน์ให้กับคนทำงานทุกคนในทุกภาคอุตสาหกรรม

การมีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจที่ดีจะสร้างความมั่นใจให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสร้างโอกาสการทำงานอีกมากมายให้กับตัวเรา ไม่เพียงแต่พนักงานทั่วไปเท่านั้นที่จำเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ เจ้าของกิจการก็ต้องเรียนรู้เช่นกัน เพราะวิทยาการจัดการคือศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจที่เราทุกคนต้องมีติดตัว

10 Business Skillsที่นักธุรกิจต้องรู้ ถ้าคุณอยากทำงานแบบมืออาชีพ

  • ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์

เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญต่อการทำงานของพนักงานทุกระดับตั้งแต่พนักงานทั่วไปจนถึงระดับผู้จัดการ นอกจากจะต้องวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและการกำหนดราคาได้แล้ว ชุดความรู้แบบเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้การตัดสินใจในเชิงธุรกิจของเราแม่นยำมากขึ้น เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ ขึ้นมา 

  • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นเหมือนทักษะที่ทำให้เราได้เห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานในเชิงสถิติหรือตัวเลขที่ทำให้เราวิเคราะห์การเติบโตต่าง ๆ ขององค์กรได้ ในปัจจุบันบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติมาปรับปรุงการดำเนินงานและบริการให้ดีขึ้น โดยทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลคือองค์ความรู้ที่จะทำให้เราได้เข้าใจปัญหาทางธุรกิจซับซ้อนทางและยังทำให้เราตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของเรา และชุดข้อมูลยังเป็นตัวสนับสนุนให้ไอเดียของเราดูน่าสนใจเมื่อต้องนำเสนอในที่ประชุม

  • ความรู้ด้านการเงินและบัญชี

ความรู้ด้านการเงินและบัญชีจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของเราแม้ว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการเงินก็ตาม เรื่องการเงินและบัญชีอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่เราทุกคนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ไม่ยาก

หากเราต้องการมีบทบาทในองค์กรและมีความก้าวหน้าในการทำธุรกิจ อย่างน้อยเราต้องรู้เรื่องการวิเคราะห์งบการเงินขั้นพื้นฐานให้ได้ เพราะแนวคิด เช่น กระแสเงินสดและผลกำไรมีประโยชน์ที่ทำให้เราเข้าใจประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร โดยเฉพาะการอ่านงบดุลที่มีความสำคัญต่อการรายงานผลการเงินและการลงทุนทักษะการเจรจาต่อรอง

เป็นทักษะที่จำเป็นกับคนทำงานทุกคนถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นทำงานได้ไม่นานหรือเป็นพนักงานในระดับอาวุโสเราต้องใช้ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานล่าสุดจาก World Economic Forum

บอกว่าทักษะการเจรจาต่อรองเป็น 1 ใน 10 ทักษะที่จำเป็นในอนาคต ซึ่งเราจะพบว่าคนที่ทำอาชีพเป็นพนักงานขายได้ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองเป็นทักษะหลักในการทำงาน แต่ในทุกวันนี้พนักงานทั่วไปจำเป็นต้องมีทักษะการเจรจาต่อรองติดตัวเช่นเดียวกัน เพื่อทำให้การติดต่อสื่อสารมีความคล่องแคล่วในยามที่ต้องพูดคุยกับลูกค้า

  • ทักษะการจัดการธุรกิจ

เป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักธุรกิจและคนทำงานทุกคน โดยเฉพาะผู้จัดการทั่วไป หรือ General Manager (GM) ที่ต้องดูแลการทำงานโดยรวมขององค์กร สำหรับผู้นำที่มีประสบการณ์มักจะรู้วิธีการในการพูดในที่ประชุมและสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร โดยทักษะการบริหารจัดการจะต้องประกอบไปด้วยทักษะด้านเทคนิค หรือ Hard Skill และทักษะด้านจิตวิทยา หรือ Soft Skill และถ้าเราอยากรู้ลึกในศาสตร์ด้านการจัดการแนะนำให้สมัครเรียนคอร์สที่เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ หรือ MBA ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น

  • ทักษะการเป็นผู้นำ

คือทักษะที่คนทุกอาชีพจะต้องมีติดตัวไม่ว่าเราจะดำรงตำแหน่งอาวุโสหรือไม่ก็ตาม ทักษะการเป็นผู้นำ หรือ Leadership ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกลำดับขั้นของตำแหน่งงาน หากเราอยากทำงานให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นความเป็นผู้นำสามารถยกระดับเราได้ ในคณะที่การจัดการเน้นไปที่กระบวนการดำเนินงานเป็นหลัก ความเป็นผู้นำจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์และวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกคนในทุกอาชีพ 

  • ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

คือการฟังเชิงอารมณ์และการอ่านภาษากายที่นักธุรกิจมืออาชีพใช้สื่อสารกับลูกค้าหรือคนในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือขาดการสื่อสารที่ดีสามารถพิสูจน์ได้จากความเข้าใจของผู้ฟังว่าพวกเขาได้เข้าข้อมูลหรือไม่ ในโลกของการทำงานการประสานงานกันคือกระบวนการที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น นักธุรกิจหรือพนักงานทั่วไปควรเรียนรู้วิธีที่จะสื่อสารออกไปอย่างมีคุณภาพเพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดความฉลาดทางอารมณ์

ufabet

คือทักษะทางธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานในสถานที่ทำงาน จากการสำรวจล่าสุดของ TalentSmart พบว่า 90%

ของนักแสดงมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูง โดยความฉลาดทางอารมณ์ทั่วไปแบ่งออกเป็น 4 แนวคิด ได้แก่ การรับรู้ตนเอง, การจัดการตนเอง, การรับรู้ทางสังคม และการจัดการความสัมพันธ์ ในทักษะนี้นอกจากจะต้องเข้าใจภาวะอารมณ์ของตัวเอง ยังต้องรับมือกับสถานการณ์กดดันในที่ทำงานได้ด้วย รวมถึง ไม่ว่าสถานการณ์ในสถานที่ทำงานของเราจะเป็นอย่างไร การมีทักษะด้านอารมณ์ติดตัวเปรียบเหมือนมีเกาะป้องกันที่จะช่วยไม่ให้สิ่งเร้าทางอารมณ์มาทำกดขี่ประสิทธิภาพการทำงานให้ต่ำลง

  • ทักษะการตัดสินใจ

คือความสามารถในการตัดสินใจกับสถานการณ์ที่พนักงานทุกคนในองค์กรคาดการณ์ไม่ได้ เพื่อเตรียมพร้อมกับการตัดสินใจที่ยากและซับซ้อนในเชิงธุรกิจเราจะต้องมีทักษะการจัดการธุรกิจขั้นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจควบคู่กันไปด้วย เช่น นำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์เพื่อให้แน่ใจในความถูกต้อง

  • ทักษะการสร้างเครือข่ายธุรกิจ

คือการหาความสัมพันธ์ใหม่กับคนในแวดวงธุรกิจเดียวกัน หรือที่เราเรียกกันว่าการหา Connection เพื่อขายธุรกิจของเราให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง หรือเป็นโอกาสในการหาพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพ ใครก็ตามที่มีทักษะในการสร้างเครือข่ายมีโอกาสสูงที่จะพาธุรกิจของตัวเองให้ทะยานไปสู่ความสำเร็จ

ในโลกความเป็นจริง การทำงานจำเป็นต้องใช้ทักษะและความสามารถที่หลากหลายถึงแม้เราจะทำงานแค่ตำแหน่งเดียวก็ตาม โดยเฉพาะคนที่ทำงานในแวดวงธุรกิจจะต้องเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน ถ้าเราอยากเก่งและก้าวหน้าในภาคอุตสาหกรรมของตนเอง ต้องอย่าหยุดเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เราเชื่อว่าที่รักการเรียนคือคนที่ประสบความสำเร็จทุกคน


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ sake-hakuchou.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated